1. Úvodní ustanovení

 1. Dodavatelem je podle těchto obchodních podmínek plakátování společnost PLAKÁT.CZ s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
 2. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné objednávky nebo smlouvy objedná u dodavatele plakátovací kampaň. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje o názvu nebo jménu objednatele, dále jeho sídlo, IČO, počet a velikost plakátů, název a dobu trvání kampaně, lokality, podpis a případně razítko a DIČ.
 3. Plakátovací plochy jsou podle těchto obchodních podmínek válce, desky nebo jinak tvarovaná zařízení, na která se lepí plakáty maximální velikosti normalizovaného formátu A0. Plakáty se na plochy lepí tam, kde je volné místo.
 4. Platné informace o cenách, standardních výlepových dnech, umístění ploch, provozovnách, kontaktních údajích a těchto i případných dalších podmínkách jsou umístěny na internetových stránkách www.plakat.cz nebo v prostorách jednotlivých poboček PLAKÁT.CZ s.r.o.

2. Výlep plakátů, plakátovací kampaně, tisk plakátů a tisková data

 1. Objednávky kampaní přijímá dodavatel elektronicky a ve svých provozovnách a dále ve smluvních sběrných místech.
 2. Standardní výlepové dny v jednotlivých městech jsou sděleny na vyžádání. Vzhledem k možnosti nepříznivého vlivu počasí nebo většímu množství lepených plakátů si dodavatel vyhrazuje právo tolerance tří dnů pro realizaci výlepu.
 3. Je-li standardní výlepový den nebo den uzávěrky příjmu plakátů státem uznaný svátek, vyhrazuje si dodavatel právo změny standardního výlepového dne nebo dne uzávěrky příjmu plakátů na nejbližší následující nebo předcházející pracovní den.
 4. Dodavatel může vylepit plakáty objednatele i v jiný než standardní výlepový den. Učiní tak pouze po předchozí dohodě s objednatelem a s příplatkem dle ceníku platného v den přijetí objednávky. Takový výlep plakátů je považován za expresní výlep.
 5. Uzávěrka příjmu objednávek s výlepem ve standardní výlepový den je stanovena na 1 týden před standardním výlepovým dnem, ve kterém má kampaň začít.
 6. Plakáty zakázek, jejichž objednávky přijal zhotovitel až po termínu uzávěrky, budou vylepeny v následující výlepový den.
 7. Tisková data musejí být dodána ve formátu „pdf s ořezy“.
 8. Tisková data musejí být dodána nejméně 10 dnů před zahájením výlepu, pokud není individuálně dohodnuto jinak.

3. Ceny a platební a sankční podmínky

 1. Dodavatel přijímá úhradu ceny kampaně předem v hotovosti, vkladem na účet, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Výjimku mají subjekty s písemně sjednaným fakturačním stykem se sjednaným počtem dní splatnosti faktur. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky nebo dle ceny stanovené dohodou nebo písemnou smlouvou mezi objednatelem a dodavatelem.
 2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo den přijetí hotovostní platby nebo den skončení kampaně – dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
 3. Pro případ prodlení s úhradou ceny kampaně se sjednává smluvní poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí dodavateli veškeré náklady spojené s případným vymáháním neuhrazené ceny kampaně včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů soudního či obdobného řízení.
 4. Dnem přijetí úhrady ceny zakázky se rozumí den přijetí hotovosti dodavatelem nebo připsání ceny na bankovní účet.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit příplatky za pořízení fotodokumentace vylepených plakátů, expresní výlep, speciální umístění plakátů, výlep více plakátů vedle sebe a další nadstandardní služby. Umístění plakátů přímo na vybrané plochy a dodatečné pořízení seznamu vylepených plakátů dodavatel nezajišťuje. Jiné než písemně sjednané nadstandardní požadavky nebudou brány dodavatelem na zřetel.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu kampaně, aby pokryl své náklady spojené s její realizací. Taková cena je minimální.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat objednateli nezbytné náklady související s distribucí (dopravou) plakátů v případě objednávky kampaně ve více městech, tzv. distribuční poplatek.
 8. Cena uvedená v ceníku dodavatele v den přijetí objednávky od objednatele je sjednanou cenou za poskytnutou službu, není-li mezi dodavatelem a objednatelem písemně sjednána jiná cena.
 9. Za zrušení objednávky nebo nedodání plakátů po převzetí objednávky je objednatel zavázán zhotoviteli uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny kampaně.

4. Záruky a reklamace

 1. Dodavatel realizuje zakázky v souladu s těmito podmínkami, případně v souladu s dalšími písemnými ujednáními s objednatelem.
 2. Dodavatel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty dodavatel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel zhotoviteli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav – nejméně 10%, ideálně 30 % navíc. Opravy plakátů provádí dodavatel bezplatně. Nedodá-li objednatel dodavateli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na případnou slevu z ceny nebo náhradu škody.
 3. Dodavatel zajistí opravu poškozených plakátů nejpozději v nejbližší následující výlepový den od vlastního zjištění a nahlášení objednatelem dodavateli.
 4. Dodavatel objednateli vrátí po skončení kampaně nepoužité plakáty, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá.
 5. Reklamace týkající se provedení kampaně musí objednatel uplatnit pouze v průběhu objednaného trvání kampaně nejpozději tři dny před jejím skončením a pouze písemně (faxem, e-mailem) s uvedením přesného popisu a místa závady (číslo plochy, ulice, město). Na reklamace uplatňované tomto termínu objednaného trvání kampaně nebude dodavatelem brán zřetel, nebude-li dodavatel objednatelem v průběhu kampaně prokazatelně písemně upozorněn na závady v provedení, má se za to, že kampaň byla provedena řádně dle sjednaných podmínek.
 6. V případě, že nebude možné využít některé plochy po část nebo po celou dobu objednaného trvání zakázky, zajistí dodavatel náhradní plochy k výlepu pokud možno ve stejné lokalitě.
 7. Objednatel bere výslovně na vědomí, že objednaný výlep plakátů se nepředává. Objednatel a zhotovitel výslovně potvrzují, že sjednaná služba se považuje za bezvadnou kromě případů, kdy v průběhu sjednané kampaně písemně prokazatelně objednatel prokáže upozornění na zdokumentované nedostatky poskytnuté služby, má objednatel právo na slevu z ceny.

5. Odpovědnost za škody a vyloučení konkurence

 1. Dodavatel odpovídá za realizaci kampaní v souladu s těmito podmínkami kromě případů vzniku událostí vyšší moci tj. válečný stav, živelné pohromy atd.
 2. Dodavatel zodpovídá za škody, které způsobil on sám či osoba jím pověřená.
 3. Za obsahovou část plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu s platnými právními předpisy České republiky nebo smluvními ujednáními zhotovitele s třetími osobami, může zhotovitel realizaci kampaně odmítnout bez nároku objednatele na slevu z ceny nebo náhradu škody.
 4. Pokud v průběhu objednaného trvání kampaně dojde k poškození vylepených plakátů je zhotovitel povinen zajistit nápravu nejpozději v následující výlepový den.
 5. Vyloučení konkurence není dohodnuto. Dodavatel nezaručuje objednateli, že na ploše nebudou umístěny plakáty konkurenčních produktů.
 6. V případě neoprávněného užití ploch v majetku, nájmu a ve správě polečnosti PLAKÁT.CZ, to znamená nesjednaný, neobjednaný, nepovolený výlep plakátů na plochy, tzv. „černý výlep“ je stanovena pokuta ve výši 10 000 Kč za každou takto poškozenou plochu a je splatná do 7 dnů.
 7. Fakturována bude běžná cena, jako by byl nesjednaný, neobjednaný, nepovolený „černý výlep“ objednán, plus stanovená pokuta v bodě 5.6..
 8. Fakturováno bude zadavateli nesjednaného, neobjednaného, nepovoleného, neoprávněného výlepu bez ohledu na to, kdo konkrétně plákaty vylepil.
 9. V případě, že zadavatel není znám, pak bude fakturovaná častka plus stanovená pokuta vymáhána po pořadateli akce uvedené na plakátech, kterými byla plocha spol. PLAKÁT.CZ poškozena.

6. Zneužití reklamní plochy

 1. V případě neoprávněného užití ploch v majetku, nájmu a ve správě polečnosti PLAKÁT.CZ, to znamená nesjednaný, neobjednaný či nepovolený výlep plakátů na plochy, tzv. „černý výlep“ se stanovuje pokuta ve výši 10 000 Kč za každou takto poškozenou plochu a je splatná do 7 dnů.
 2. Fakturována bude běžná cena, jako by byl nesjednaný, neobjednaný, nepovolený „černý výlep“ objednán, plus stanovená pokuta v bodě 6.1..
 3. Fakturováno bude zadavateli nesjednaného, neobjednaného, nepovoleného, neoprávněného výlepu bez ohledu na to, kdo konkrétně plákaty vylepil.
 4. V případě, že zadavatel není znám, pak bude fakturovaná častka plus stanovená pokuta vystavena pořadateli akce uvedené na plakátech, kterými byla plocha spol. PLAKÁT.CZ zneužita.

7. Závěrečná ustanovení

  1. Případné spory budou řešeny především jednáním obou stran. Nedojde-li k dohodě, bude spor rozhodován místně příslušným soudem.
  2. Objednáním kampaně objednatel vyjadřuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s jejich zněním.
  3. Smlouva o výlepu plakátů je platně uzavřena okamžikem přijetí objednávky vystavené objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami v platném znění.
  4. Tyto podmínky jsou účinné od 1. února 2022 a řídí se jimi vztahy vzniklé od tohoto data. Všechny předcházející podmínky se tímto ruší.

8.

Realizace plakátování bude zahájena po obdržení sjednané platby na účet společnosti PLAKÁT.CZ s.r.o. Výjimku mají subjekty s písemně sjednaným fakturačním stykem se sjednaným počtem dní splatnosti faktur.

9. Reklamační řád

 1. Reklamaci je možné uplatnit v průběhu zakázky nejdříve tři dny po zahájení zakázky a nejpozději pět dnů před jejím ukončením, na dřívější nebo pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 2. Reklamaci je nutno podložit záznamem z vlastní kontroly zákazníka a pokud možno fotodokumentací.
 3. Reklamaci je nutno uplatnit u vedoucího pracovníka výlepové služby na kterémkoli kontaktním místě společnosti PLAKÁT.CZ s.r.o. v jednotlivých městech. Následně se za účasti zákazníka a zástupců ze strany společnosti PLAKÁT.CZ s.r.o. provede kontrola všech pronajatých ploch. Reklamace nemůže být uznána, nejsou-li, např. z časových důvodů zkontrolovány všechny pronajaté plochy za účasti obou stran.
 4. Náklady spojené s provedením kontroly (čas jednoho pracovníka společnosti PLAKÁT.CZ s.r.o. příp. jízdné) ponese v případě oprávněné reklamace dodavatel, v opačném případě hradí náklady zákazník.
 5. O kontrole je proveden záznam, obě strany se po kontrole písemně vyjádří do kontrolního protokolu a tento podepíší.
 6. Ukáže-li se reklamace jako oprávněná, bude zákazníkovi ihned vyplacen finanční rozdíl mezi pronajatou plochou a skutečně provedenou reklamou. Navíc mu bude nabídnuta reklamní plocha nad rámec zakázky v rozsahu adekvátním výsledku provedené reklamace. Podmínkou uplatnění reklamace je uhrazení zakázky, případně dodržení doby splatnosti uvedené na faktuře.